Общи условия

Адресът на нашия сайт: https://gunshop.bg.


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Гюншоп“ ЕООД,
наричано по-долу „Онлайн търговец от една страна, и Потребителите на интернет
страници и услуги,
намиращи се на домейн https:// gunshop. bg. / (наричани по-долу Потребители), от
друга страна
„Гюншоп” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република
България с ЕИК 206098149, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Петър
Парчевич 21, телефон 0878884008
Моля, прочетете публикуваните Общи условия преди да използвате информационните
и търговски услуги, предлагани от сайта http://gunshop.bg/ (наричани за краткост
Услуги).

С визуализирането на http://gunshop.bg/ всеки Потребител автоматично се задължава
да спазва условията, описани по-долу.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие
сключването на договора между Потребителя и „Онлайндрес” .

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „ Гюншоп EOOД” на Потребителя, представляват
услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната
търговия.
Чл. 2. „ Гюншоп EOOД” e електронен магазин, достъпен на сайта https:// Gunshop.bg/,
чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за
покупко-продажба и
доставка на предлаганите от „ОНЛАЙНАДРЕС” стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „ Гюншоп ЕООД” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на
лог-файлове на сървъра на https:// Gunshop.bg/ и на IP адреса на Потребителя.
(2) „ Гюншоп ЕООД” има право да събира и използва информация относно
Потребителите след извършената от тях регистрация.
Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва
име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга
информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията
включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при
ползване Услугите, предоставяни от „ОНЛАЙНДРЕС”.
(3) Потребителите могат да се идентифицират и чрез профилите се във Facebook и
Google.
Чл. 4 (1) „Гюншоп ЕООД” полага дължимата грижа и отговаря за защита на
информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията –
предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила,
случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията,
„ОНЛАЙНДРЕС” обозначава задължителния или доброволния характер на
предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява
информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Гюншоп ЕООД” възникне
задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните
компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Чл. 5 (1) „Гюншоп ЕООД” събира и използва информацията по чл. 4 за целите,
предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или
услуги на Потребителя (безплатни или платени).
Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и
не пораждат задължения за „ОНЛАЙНДРЕС”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с
обработването на личните му данни за целите на настоящия договор
Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна
форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на
„Gunshop.bg”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е
правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено
потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по
смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира,
че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
Със записването му на съответен носител в сървъра на „Гюншоп ЕООД“, чрез
общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно
неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на
електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Гюншоп ЕООД” може да
съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка
друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на
електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване
на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта
на “Gunshop.bg” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да
предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица),
правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на
„Gunshop” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната
промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните
лични данни, при което гарантира,
че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при
промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне
на неверни данни “Gunshop” има право да прекрати или спре незабавно и без
предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на
Потребителя.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви
други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на
електронния магазин на „Gunshop”.
(3) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите
мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави
достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ОНЛАЙНДРЕС” в
случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за
такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за
всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на
паролата му.
Чл. 7 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни
чрез сайта на „Gunshop”, при спазване на условията и изискванията за достъп,
определени от „ОНЛАЙНДРЕС”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва
да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си
данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 8 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Gunshop. bg”, за да
сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „ОНЛАЙНДРЕС” стоки в
електронния магазин. Договорът може да се сключи и след провеждане на телефонно
обаждане.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на
потвърждаването на поръчката от „ОНЛАЙНДРЕС”.
(3) При липса на наличност от дадена стока „ОНЛАЙНДРЕС“ си запазва правото да
откаже поръчката.
Чл. 9 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или
идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия,
както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и
парола.
(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на
„ОНЛАЙНДРЕС”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за
покупка („кошница”, „количка”).
(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и
да избере вид и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката
чрез интерфейса на електронния магазин.
(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че
поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 10 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на
уебсайта на „Gunshop” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на
очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено
начисляването му.
Чл. 11 „Гюншоп ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие
цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да
засягат вече извършени поръчки.
Чл. 12 (1) „Гюншоп ” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн
магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от
„ОНЛАЙНДРЕС”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото,
където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми
(напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен
принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване
на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 13 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на
заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на
възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена
върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 14 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва
по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https:// gunshop.bg//
е възможно плащане чрез наложен платеж.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен
платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за
доставка на куриера при получаването на стоката.
Чл. 15 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна –
доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от
разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
Чл. 16 „Гюншоп ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета
страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не
функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на
„ОНЛАЙНДРЕС”.

ДОСТАВКА

Чл. 17 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от
Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България.
Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на
https:// gunshop. bg/
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Gunshop” има право да се свърже с
Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за
поръчката и/или доставката.
(3) „Гюншоп “ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато
Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително,
когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5
дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да
пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.
Чл. 18 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в
интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Gunshop” си запазва
правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това
Потребителя.
Чл. 19 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по
преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да
уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако
Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Чл. 20 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата,
пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на
лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето,
получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Gunshop”
или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от
Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера
Потребителят може да получи доставката.
(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба
от разстояние автоматично се разваля.
Чл. 21 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за
доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както
и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира
получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя.
Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати
импортните такси или да получи пратката.
Чл. 22 „Гюншоп ” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и
плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните
методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 23 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина,
без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на
приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми
недвусмислено „Gunshop” за решението си да се откаже от договора, като
индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни
за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и
стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето,
приело доставката, и дата на доставката.
(3) Гюншоп публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от
договора.
(4) За упражняване правото на отказ „Gunshop“ предоставя на потребителя
възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет
страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В
тези случаи „Gunshop“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за
получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с
касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Gunshop” или на
упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят
е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) Гюншоп има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на
стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са
изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да
уведоми „Gunshop” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото,
се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Чл. 24 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на
същия са:
продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно
персонализирани;
продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на
годност;
за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични
списания;
продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на
здравето или хигиената,
и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан
компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.
Когато предоставената услуга представлява информация, която е пригодена по
естеството си за ползване и еднократното й получаване от Потребителя обезсмисля
нейното връщане.
Чл. 25 „Гюншоп ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите
стоки.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 26(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката
с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с
договора за продажба.
(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това
дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката
или услугата. Потребителят няма право на рекламация, когато несъответствието се
дължи на естественото износване на вещта.
(3) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с
друга, съответстваща на договореното, „Гюншоп „ще запази на потребителя
първоначалните гаранционни условия.
(4) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за
възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща
на договореното или за отбив от цената.
(5) Рекламацията се подава писменно на посочения от „ Гюншоп“ имейл, по поща или
подадена до адреса на дружеството. “Гюншоп “ представя на сайта си достъп до
формуляр за рекламация.
(6). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на
рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията,
съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(7) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и
документите, на които се основава претенцията, а именно:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи не съответствието на стоката
или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(8) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от два
месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането
и на срока на годност.
(9). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение
между продавача и потребителя за решаване на спора.
(10) Ако “Гюншоп“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на
гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1,
рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(11) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
(12) „Гюншоп “ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се
изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на
рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(13) Когато „Гюншоп“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя
в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ГАРАНЦИИ

Чл. 27 Потребителите се ползва от предвидените в Закона за защита на
потребителите гаранционни срокове.
ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 28 „Гюншоп” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да
прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се
използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република
България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 29 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси,
разположени на уебсайта на „Гюншоп” (включително наличните бази данни), са обект
на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на
„Гюншоп” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване
на „Гюншоп”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото
законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и
при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите
на „Гюншоп“има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и
косвени вреди в пълен размер.
Чл. 30 (1) „Гюншоп” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност
на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „Гюншоп ” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата
за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши
право на интелектуална собственост на „Гюншоп” върху съдържащите се на уебсайта
му елементи – обекти на интелектуална собственост.
(3) „Гюншоп” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги
след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „Гюншоп”
има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси
и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът
между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Гюншоп” или
прекратяване поддържането на уеб сайта му.
(2). При прекратяване на договора „Гюншоп” дезактивира потребителския профил на
Потребителя и заличава паролата за достъп до него.
(3) На връщане и замяна не подлежат всички чорапени изделия , клинове , бански ,
бельо !
Чл. 32 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали
настоящия договор с отправяне на едно седмично предизвестие до другата страна в
случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 33 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на
електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със
съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле
(чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по
начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 34 Органите, регулиращи дейността на „Гюншоп“ са Комисия за защита на
потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните
координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 35 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи
условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на
целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде
заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 36 (1) „Гюншоп” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в
настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство
на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да
се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или
неустойка.

За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Гюншоп” в срок от
един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по
реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от
Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 37 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете
от договора)
До
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за
покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………
Поръчано на/получено на –
……………………………………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите –
………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите –
………………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………
Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с
договореното.
Предмет на рекламацията:
……………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на –
……………………………………………………………………………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
Възстановяване на платената сума
Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
Отбив от цената
Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на
потребителите
(заградете желаната опция)
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
Извършване на услугата в съответствие с договора
Отбив от цената
Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката
или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите –
…………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите –
………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………